A A A
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie szkolenia

Kędzierzyn – Koźle, dnia 21.09.2011

Zapytanie ofertowe

W związku z organizacją kursów bezpieczeństwa w ramach projektu „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych, II edycja. Proszę o przedłożenie oferty na wykonanie w/w szkolenia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dotyczy wykonania szkolenia w zakresie kursów bezpieczeństwa zgodnie z Konwencją
STCW:

- Indywidualne techniki ratunkowe IMO 1.19
- Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna IMO 1.12
- Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego IMO 1.20
- Elementarna pomoc medyczna stopnia podstawowego IMO 1.13

a) Termin wykonania szkolenia: 05.11 – 12.11. 2011 lub innym uzgodnionym terminie w
listopadzie 2011.

b) Liczba osób szkolonych: 20 osób Liczba godzin lekcyjnych na osobę – 52 /wykłady, ćwiczenia/

c) Miejsce szkolenia: ośrodek szkolenia morskiego certyfikowany przez dowolny krajowy
Urząd Morski

d) Typ szkolenia: merytoryczna zawartość programu kursu, ilość godzin:

I. Kurs - indywidualne techniki ratunkowe
1.Wprowadzenie:
1.1 Rodzaje zagrożeń życia na morzu,
1.2 Sygnały wzywania pomocy wg.MPDM,
1.3 Organizacja ratownictwa życia na morzu w Polsce i na Świecie,
2. Wyposażenie ratunkowe statków,
2.1 Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe,
2.2 Radiowe środki wzywania pomocy,
3.Techniki ewakuacji ludzi ze statku
3.1 Zasady ogólne,
3.2 Ewakuacja łodzią ratunkową – opuszczanie łodzi,
3.3 Ewakuacja tratwą pneumatyczną,
4. Techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza,
5. Techniki ewakuacji i ratowania załogi statku przez śmigłowiec,
5.1 Przygotowanie statku do ewakuacji załogi przez śmigłowiec,
5.2 Rodzaje urządzeń ratowniczych stosowanych przez śmigłowce,
6. Ćwiczenia na basenie,
6.1 Rozgrzewka i sprawdzian pływacki,
6.2 Ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi /kombinezony, pasy, koła itp./.
6.3 Ćwiczenia z pneumatyczną tratwą ratunkową,
7. Pirotechniczne środki sygnałowe
7.1 Omówienie i demonstracja zasad działania i użycia pirotechnicznych środków sygnałowych,
7.2 Demonstracja użycia pirotechnicznych środków sygnałowych,
II Kurs – Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna,
1. Wprowadzenie, przepisy krajowe i międzynarodowe, konwencje,
2.Rodzaje zagrożeń na statku, prewencja,
3. Znajomość statkowych planów alarmowych,
4. Sygnały alarmowe,
5. Znajomość dróg ewakuacji i systemów alarmowych,
6. Rozlewy na morzu, podstawowe wiadomości z ochrony środowiska morskiego.
7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi
statku,
8.
Środki ostrożności przed wejściem do przestrzeni zamkniętej,
9. Znajomość międzynarodowych przepisów BHP,
10. Język angielski. Zrozumienie poleceń w różnych relacjach na statku,
11. Inne zagrożenia – alkohol, narkotyki,
III Kurs – Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego,
1. Teoria pożaru,
2. Przyczyny pożarów na statkach,
3. Zapobieganie pożarom na statkach,
4. Wykrywanie pożarów,
5. Budowa, użytkowanie sprzętu ppoż.
6. Budowa i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych,
7. Organizacja walki z pożarem na statku, techniki walki z pożarem,
8. Ćwiczenia na poligonie ppoż. i na statku,
IV. Kurs – Elementarna pomoc medyczna stopnia podstawowego,
1. Anatomia i fizjologia organizmu
2 . Pozycja /ułożenie poszkodowanego/,
3. Postępowanie w przypadku utraty przytomność,
4. Reanimacja, 5. Postępowanie w przypadku krwawienie,
6. Opanowywanie szoków,
7. Postępowanie w oparzeniach, porażeniu prądem,
8. Ratowanie i transportowanie poszkodowanego na statku,

e) warunki i zakres szkolenia:

a. przejazd młodzieży z Kędzierzyna-Koźla do ośrodka pociągiem pospiesznym II klasy lub komunikacją samochodową przez uprawnionego przewoźnika,
b. opłata za pobyt młodzieży w przypadku szkolenia w odległości powyżej 50km od
Kędzierzyna-Koźla, warunki pobytu to pokoje 2-4 osobowe wyposażone w telewizor,
łazienkę i aneks kuchenny,
c. opieka nad młodzieżą,
d. pełne wyżywienie młodzieży zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
zbiorowego żywienia, opłata za wydanie certyfikatu

2. Kryteria oceny oferty.

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. Cena szkolenia i egzaminu za 1 uczestnika.

3. Termin składania ofert

Ofert proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-200 Kędzierzyn – Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 7.10.2011 godz. 10:00.Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 22.09.2011
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 22.09.2011
Dokument oglądany razy: 9 885